Renaming temp-file-iterate, plus another optional arg idea hga@xxxxxx 14 Jul 2019 15:06 UTC