Let set-file-mode change sticky bit? hga@xxxxxx (08 Aug 2019 17:26 UTC)
Re: Let set-file-mode change sticky bit? John Cowan (08 Aug 2019 17:49 UTC)
Re: Let set-file-mode change sticky bit? Lassi Kortela (08 Aug 2019 17:51 UTC)
Re: Let set-file-mode change sticky bit? John Cowan (08 Aug 2019 17:58 UTC)
Re: Let set-file-mode change sticky bit? hga@xxxxxx (08 Aug 2019 18:14 UTC)

Let set-file-mode change sticky bit? hga@xxxxxx 08 Aug 2019 17:25 UTC