Re: Ignoring signals hga@xxxxxx 17 Aug 2019 19:09 UTC