Thoughts on 3.12 Terminal device control hga@xxxxxx 18 May 2020 16:16 UTC