Email list hosting service & mailing list manager


Kinh moi tham du: Hoi cho thuong mai va hop tac kinh te Trung - Viet (27-30/3) tai China xttm@xxxxxx 12 Feb 2000 12:51 UTC

Moi chi tiet xin truy cap: http://www.china-vn.net/vn/vn
Kinh moi tham du >>>>
Hoi cho(Quang Tay) thuong mai va hop tac kinh te
Trung Quoc-Viet Nam lan thu II
Thoi gian to chuc : 27/03-30/03/2003
Dia diem: Dai Le Duong Nhan Dan tinh Quang Tay-Trung Quoc
Du kien quy mo trien lam: 250 gian hang
Don vi to chuc:
Phan ban Quang Tay-Uy ban xuc tien thuong mai quoc te Trung Quoc
Uy ban nhan dan tinh Quang Tay-Trung Quoc
Cong ty co phan thuong mai & xuat nhap khau Quang Tay
Cong ty trien lam kinh te thuong mai Hoan Cau
Dong to chuc:
Phong thuong mai va cong nghiep Viet Nam (VCCI)
Cong ty thuong mai & du lich quoc te Kim Lan-Trung Quoc
Mang thong tin Trung-Viet: http://www.china-vn.net
Uy ban xuc tien thuong mai quoc te Trung Quoc.
Giay Moi
  Hoi cho(Quang Tay) thuong mai va hop tac kinh te Trung Quoc-Viet Nam lan thu II se to chuc vao ngay 27 - 30 thang 03 nam 2003 tai Dai Hoi Duong Nhan Dan tinh Quang Tay thanh pho Nam Ninh.Tinh Quang Tay TQ la mot hanh lang chinh cho cac doanh nghiep cac tinh noi dia Trung Quoc nhat la cac tinh ven bien Dong Nam Bo va cac tinh mien Bac TQ di vao thi truong cac nuoc ASEAN qua Viet Nam, tinh Quang Tay TQ cung da tro thanh dau cau cua Trung Quoc tien vao thi truong Dong Nam A. Sau khi gia nhap WTO va di doi voi su khoi dong cua mo hinh khu mau dich tu do Trung Quoc - ASEAN(10+1),khien cho vi the uu viet cua Quang Tay cang noi bat len. Cuoc hoi cho lan nay se to chuc voi ton chi la de phat huy day du vi the va uu viet ve tai yen cua Quang Tay, that chat hon nua moi quan he mau dich va hop tac kinh te giua hai nuoc Trung - Viet. Chung toi se het suc phuc vu tot cho cac vi quy khach Trung Quoc va Viet Nam den du Hoi cho nay va chung toi se cung cap day du dich vu nhu Quang cao hang xuat khau Viet Nam, xuc tien hop tac Trung-Viet, tim doi tac TQ cho Doanh nghiep Viet Nam, lap quan he voi Co quan chinh phu TQ cho DN Viet Nam, giup dai ly san pham, gioi thieu du an dau tu, tu van chinh sach kinh te ….Kinh moi ban cung nhau xay dung mot bac thang cho su hop tac va giao luu thuong mai giua hai nuoc Trung Quoc va Viet Nam.
Noi dung trien lam:
Cong nghiep: Thiet bi in an va dong goi, nguyen lieu va san pham cao su, giay, chat deo…, xe may & phu tung, cong cu gia dung, do dien gia dung…, Cac san pham cong nghe cao….
Nong nghiep: Nong lam dac san, giong cay trong, thiet bi co gioi nong nghiep, che bien & dong goi thuc pham va nong san; thuc an gia suc, phan bon hoa hoc, thuoc tru sau, thuc pham…
Y te: Thiet bi y te, duoc pham va hoa chat…
Che bien thuy hai san: Cong nghe va thiet bi che bien thuy hai san…
Tieu thu cong nghiep: Cac mat hang thu cong my nghe, qua tang, do choi, cac san pham tong hop khac…
Gioi thieu cac du an dau tu, giao luu thuong mai va hop tac kinh te Trung-Viet
Lich hoi cho:
Ngay 25 - 26/03/2003: Dang ky va bo tri gian hang
Ngay 27 - 30/03/2003: Trien lam, hoi thao, khao sat thuc te
Ngay 30/03/2003: Ket thuc trien lam
Hinh thuc tham gia:
1.
Thue gian hang:
Chi phi thue gian hang:600USD/mot gian
Tieu chuan gian hang: 3m X 2m = 6m2 , bao gom: Dat thue, vach ngan, tham trai
san, 01 o cam dien 13A-220V, 01 ban 02 ghe, bieu hieu cong ty bang tieng Viet hoac tieng Trung.
  Quang cao trong Show Catalogue: 200USD/trang mau trang trong.
  Phi van chuyen tu Ha Noi den cua khau Huu Nghi Quan:200USD/luot/xe tai 5 tan(chia binh quan cho tat ca cac doanh nghiep tham du co chuyen hang), phi boc hang se tinh rieng theo trung loai va so luong hang hoa.
  Cuoc phi van chuyen hang hoa tu Huu Nghi Quan - Nam Ninh:150USD/luot/xe tai 5 tan, phi boc hang se tinh rieng theo trung loai va so luong hang hoa.
Chuong tirnh danh cho nguoi dai bieu tham gia trung bay tai Hoi cho:
24/03: Ha Noi
15:00, cac dai bieu tap trung va hop doan tai Phong thuong mai va cong nghiep Viet Nam (Dia chi:33 Ba Trieu Ha Noi), pho bien chuong trinh.(Chi phi an nghi, phuong tien di lai do dai bieu tu lo trong ngay nay);
25/03: Ha Noi - Nam Ninh
06h00 tap trung tai Phong Cong nghiep va thuong mai Viet Nam(VCCI) theo dia chi: 33-Ba Trieu-Ha Noi (Nga tu duong Ly Thuong Kiet va Ba Trieu), Ban to chuc don dai bieu xuat phat len Huu Nghi Quan lam thu tuc nhap canh Trung Quoc, len tau hoa di Nam Ninh, an nghi tai Nam Ninh.
26/03: Nam Ninh
Ca ngay trang tri, dan dung gian hang.
27/03: Nam Ninh
Khai mac Hoi cho, giao dich thuong mai giua doanh nghiep Trung Quoc -Viet Nam. Chieu tham du Hoi nghi giao luu thuong mai va hop tac kinh te Trung-Viet, toi du tiec chieu dai cua ban to chuc va Uy ban tinh Quang Tay.
28/03: Nam Ninh
Trung bay hang hoa tai trien lam hoac du hoi thao theo cac chuyen de: "Trung Quoc-Viet Nam tiem nang va che bien nong san & thuc pham" "Thiet bi va cong nghe moi ve bao quan va che bien nong san & thuc pham", khao sat Vuon nong nghiep hien dai Quang Tay, Tham quan Khu cong nghe cao va moi thanh pho Nam Ninh.
29/03:Nam Ninh
Trung bay hang hoa tai trien lam hoac du Hoi thao: "Hinh thuc thanh toan an toan trong thuong mai Trung - Viet", Khao sat va lam viec, tiep xuc tu do voi cac doi tac tiem nang Trung Quoc.
30/03:Nam Ninh - Ha Noi
Sau khi an sang, di tau hoa ve Bang Tuong, chieu cac dai bieu xuat canh Trung Quoc ve Viet Nam, den Ha Noi, ket thuc chuong trinh.(Khang tu lo an toi va nghi khach san trong ngay nay).
                  Chi phi: 265USD/Dai bieu
Chi phi bao gom: Khach san 3 sao, an nghi, xe dua don theo chuong trinh, phi du trien lam va Hoi thao, phien dich chung ca doan.
Chi phi khong gom: Ho chieu va Visa nhap canh TQ. Neu dai bieu di bang giay thong hanh phat sinh them 35USD/dai bieu.
2.
Tham gia trien lam nhung khong thue gian hang
Chuong trinh danh cho nguoi dai bieu tham gia trien lam nhung khong thue gian hang:
25/03: Ha Noi
15:00, cac dai bieu tap trung va hop doan tai Phong thuong mai va cong nghiep Viet Nam (Dia chi:33 Ba Trieu Ha Noi), pho bien chuong trinh.(Chi phi an nghi, phuong tien di lai do dai bieu tu lo trong ngay nay);
26/03: Ha Noi - Nam Ninh
06h00 tap trung tai Phong cong nghiep va thuong mai Viet Nam (VCCI) theo dia chi: 33-Ba Trieu-Ha Noi (Nga tu duong Ly Thuong Kiet va Ba Trieu), Ban to chuc don dai bieu xuat phat len Huu Nghi Quan lam thu tuc nhap canh Trung Quoc, len tau hoa di Nam Ninh, an nghi tai Nam Ninh.
27/03: Nam Ninh
Khai mac Hoi cho, giao dich thuong mai giua doanh nghiep Trung Quoc -Viet Nam. Chieu khai mac Hoi nghi giao luu thuong mai va hop tac kinh te Trung-Viet, toi du tiec chieu dai cua ban to chuc va Uy ban tinh Quang Tay.
28/03: Nam Ninh
Tham gia trien lam hoac du hoi thao theo cac chuyen de: "Trung Quoc-Viet Nam tiem nang va che bien nong san & thuc pham" "Thiet bi va cong nghe moi ve bao quan va che bien nong san & thuc pham", khao sat Vuon nong nghiep hien dai Quang Tay, Tham quan Khu cong nghe cao va moi thanh pho Nam Ninh.
29/03: Nam Ninh
Tham gia trien lam hoac du Hoi thao: "Hinh thuc thanh toan an toan trong thuong mai Trung - Viet", Khao sat va lam viec, tiep xuc tu do voi cac doi tac tiem nang Trung Quoc.
30/03:Nam Ninh - Ha Noi
Sau khi an sang, di tau hoa ve Bang Tuong, chieu cac dai bieu xuat canh Trung Quoc ve Viet Nam, den Ha Noi, ket thuc chuong trinh.(Khang tu lo an toi va nghi khach san trong ngay nay).
Chi phi:250USD/Dai bieu
Chi phi bao gom: Khach san 3 sao, an nghi, xe dua don theo chuong trinh, phi du trien lam va Hoi thao, phien dich chung ca doan.
Chi phi khong gom: Ho chieu va Visa nhap canh TQ. Neu dai bieu di bang giay thong hanh phat sinh them 35USD/dai bieu.
Ghi chu:
Neu co dai bieu yeu cau di them khao sat tai Que Lam thi chuong trinh se phai them 2 ngay nua so voi cac chuong trinh tren, chi phi phat sinh them 100USD/Dai bieu.
Thu tuc dang ky:
1.
Doanh nghiep gui ban dang ky fax cung voi 50% tien dat coc bang tien mat hoac dien chuyen tien toi:
Cong ty dich vu va thuong mai TSC
-Phong thuong mai va cong nghiep Viet Nam
Tai khoan tien VND:0021000001059
Tai khoan tien USD:00211370021623
Ngan hang ngoai thuong Ha Noi (VIETCOMBANK HANOI)
2.
So tien con lai thanh toan 10 ngay truoc ngay khoi hanh.
Quyen loi cua cac don vi tham gia trung bay tai trien lam:
- Tham gia vao cac Hoi thao, hoi nghi to chuc trong thoi gian Hoi cho.
-
Gioi thieu trong cuon Catalogue chinh thuc cua Hoi cho bang tieng Trung, an pham nay se duoc phat mien phi cho khach tham quan Hoi cho va cac moi gioi khac.
-
Dam bao ve sinh chung trong khu hoi cho.
-
Ban ve an toan hang hoa trung bay ngoai gio mo cua cua hoi cho trien lam.
-
Dan dung va thao do gian hang trong truong hop thue gian hang tron goi.
Cac dich vu nha to chuc ho tro cac don vi tham gia(co thu phi)
-
Van tai va tam nhap tai xuat hang trien lam.
-
In quang cao theo thiet ke rieng trong cuon Catalogue hoi cho.
-
To chuc cac hoi thao chuyen de, gioi thieu san pham va dich vu rieng.
-
Cung cap phien dich rieng theo yeu cau:20USD/buoi(4 tieng), 30USD/ngy(8 tieng), ngoai gio 10USD/tieng dong ho.
-
Thiet ke va dan dung cac gian hang dac biet, cho thue thiet ke gian gang.
-
Cung cap cac dich vu in an, cac san pham quang cao rieng.
Ho tro cua Ban to chuc danh cho cac don vi:
-
Ban to chuc se ho tro 10% chi phi thue gian hang cho cac don vi cua Viet Nam, 15% phi thue gian hang cho doanh nghiep la hoi vien cua Cty Thang Loi - Hoi dong lien minh hop tac xa Viet Nam. Moi dang ky phai duoc thuc hien truoc ngay 17/02/2003.
-
Tat ca hang hoa trung bay trien lam se duoc mien thue hai quan Trung Quoc (ngoai ra mot so hang hoa dac biet) voi so luong khong han che nhung phai duoc su dong y cua Ban to chuc.
-
Doi voi cac doanh nghiep khong thue gian hang, Ban to chuc se bo tri mot phong trung bay chung mien phi Catalongue va mot so hang mau cua doanh nghiep trong thoi gian Hoi cho.
-
Tat ca cac doanh nghiep Viet nam tham gia Hoi cho deu duoc mien phi thong tin co ban cua doanh nghiep trong vong 1 nam tren trang tieng Trung cua Mang thong tin Trung-Viet: http://ww.china-vn.net de nham tao them co hoi tiep tan lau dai voi thi truong TQ.
-
Mien phi mot quyen Catalogue chinh thuc cua Hoi cho cho moi donh nghiep Viet Nam co tham gia Hoi cho.
-
Gioi thieu mien phi doi tac tiem nang tai Trung Quoc khi doanh nghiep Viet Nam co yeu cau va dang ky truoc 15 ngay tro len.
Nhung thong tin can biet khi tham gia Hoi cho:
-
Tat ca hang hoa trung bay trien lam deu phai chuyen toi Ha Noi truoc ngay 10/03/2003 de Ban to chuc nhan hang tai Ha Noi va tap trung lam thu tuc hai quan Trung Quoc, qua han tren, Ban to chuc se khong chiu trach nhiem ve thu tuc hai quan. (Luu y: cac doanh nghiep tu chiu chi phi van chuyen len cua khau, va tu lam cac thu tuc hai quan Viet Nam).Cac don vi cung cap cho BTC danh muc hang hoa(Packing List) trung bay trine lam truoc 28/02/2003 gom co: Ten don vi tham gia trien lam, ten hang , so luong, noi xuat xung, don gia, kich co,trong luong, hinh thuc dong goi, so luong kien, so luong hang can tro ve VN sau hoi cho.
-
Doi voi cac dai bieu tham gia khao sat Hoi cho (khong thue gian hang), de nghi dang ky va nop ho so, danh sach day du theo yeu cau cua Ban to chuc truoc ngay 28/02/2003.
-
Cac dai bieu VN co the nhap canh Trung Quoc bang ho chieu + visa (khach tu lo).Trong truong hop hop khong kip xin cap ho chieu hoac Visa thi co the nhap canh TQ bang giay thong hanh do Ban to chuc tap trung xin thu tuc tai Viet Nam va Trung Quoc. Tuy nhien thu tuc nay chi co duoc phep thong hanh trong tinh Quang Tay TQ, ma khong duoc di vuot qua dia phan tinh Quang Tay-TQ voi thoi gian co gia tri trong 8 ngay. Neu co nhu cau can sang cac tinh khac cua TQ trong chuyen di bang giay thong hanh thi phai bao truoc cho Ban to chuc de giup do thu tuc.
-
Cac dai bieu xuat nhap canh bang giay thong hanh nop cho BTC 04 anh mau 3X4 va 02 chung minh thu Phto it nhat 10 ngay truoc khi xuat canh.
-
Cac doanh nghiep muon duoc gioi thieu mien phi khach hang tiem nang TQ hoac dang tai thong tin tren Mang thong tin Trung -Viet www.china-vn.net , de nghi gui truoc 10 ngay cac thong tin co noi dung gom: ten doanh nghiep, dia chi thong tin, Tel,Fax,E-mail,Website, so luoc doanh nghiep, thong tin san pham, can mua va can ban, muc dich chuyen di… cho Ban to chuc bang tieng Viet hoac Trung (Khong qua 1000 tu).
Moi chi tiet xin lien he:
Hoac lien he truc tiep voi chung toi:
+ Ban to chuc Hoi cho:
Dia chi:18 ngo Nam Nhat Ly, duong Tinh Ho, T.P Nam Ninh
Tel:0086-771-2615157       Fax:0086-771-2630917
E-mail: xxxxxx@china-vn.com     Website: www.china-vn.net
Nguoi lien he: Mr. Hai , Mr. Luc
+ Dai dien Ban to chuc tai Viet Nam:
Phong thuong mai va cong nghiep Viet Nam
Trung tam giao dich quoc te TSC
Dia chi:33 - Ba Trieu - Hoan Kiem- Ha Noi- Viet Nam
Tel:04.9360134      Fax:04.9360103
E-mail: xxxxxx@hn.vnn.vn
Nguoi lien he: Mr:Hung   Mobi:0913367082
Cong ty thuong mai & du lich quoc te Kim Lan-Quang Tay- Trung Quoc
 Trung tam xuc tien thuong mai Trung - Viet
Van phong dai dien tai Ha Noi
DC: 204 Pho Duc Chinh-Ba Dinh-Ha Noi
Tel: 04-9273335     Fax: 04-9273335
E-mail: xxxxxx@fpt.vn  Nguoi lien he: Mr.Bach - Mobi: 0912118616
Moi chi tiet xin truy cap: http://www.china-vn.net/vn/vn