On the implications of adding file-open to SRFI-170 hga@xxxxxx 25 Nov 2019 16:02 UTC