Re: On the implications of adding file-open to SRFI-170 hga@xxxxxx 27 Nov 2019 14:55 UTC