Thread Index - Febuary 2004 - srfi-50@srfi.schemers.org

Re: Strings, one last detail. bear (01 Feb 2004 02:29 UTC)
Re: Strings, one last detail. Tom Lord (01 Feb 2004 02:44 UTC)
Re: Strings, one last detail. bear (01 Feb 2004 07:53 UTC)
Re: strings draft Bradd W. Szonye (06 Feb 2004 23:30 UTC)
Re: strings draft Bradd W. Szonye (06 Feb 2004 23:33 UTC)
Re: strings draft Alex Shinn (09 Feb 2004 01:45 UTC)
specifying source encoding (Re: strings draft) Shiro Kawai (09 Feb 2004 02:51 UTC)
Re: strings draft Bradd W. Szonye (09 Feb 2004 03:39 UTC)
Unicode and Scheme Tom Lord (07 Feb 2004 22:33 UTC)
Re: Unicode and Scheme bear (09 Feb 2004 05:26 UTC)
Re: Unicode and Scheme Tom Lord (09 Feb 2004 17:15 UTC)
Re: Unicode and Scheme bear (09 Feb 2004 20:47 UTC)
Re: Unicode and Scheme Paul Schlie (08 Feb 2004 20:57 UTC)
Re: Unicode and Scheme (tweaked) Paul Schlie (08 Feb 2004 21:27 UTC)
Re: Unicode and Scheme (tweaked) Tom Lord (08 Feb 2004 22:23 UTC)
Re: Unicode and Scheme (tweaked) Paul Schlie (09 Feb 2004 02:13 UTC)
Re: Encodings. Paul Schlie (12 Feb 2004 21:09 UTC)
More JNI vs. Pika comparison Jim Blandy (17 Feb 2004 23:22 UTC)
Re: More JNI vs. Pika comparison Matthew Dempsky (18 Feb 2004 08:09 UTC)
Re: More JNI vs. Pika comparison Jim Blandy (18 Feb 2004 08:39 UTC)
Re: More JNI vs. Pika comparison Matthew Dempsky (18 Feb 2004 15:46 UTC)
Re: More JNI vs. Pika comparison Tom Lord (20 Feb 2004 17:32 UTC)
Re: More JNI vs. Pika comparison Jim Blandy (24 Feb 2004 22:13 UTC)
Re: More JNI vs. Pika comparison Tom Lord (24 Feb 2004 22:32 UTC)
Re: More JNI vs. Pika comparison Jim Blandy (24 Feb 2004 23:23 UTC)
Re: More JNI vs. Pika comparison Tom Lord (25 Feb 2004 00:16 UTC)
Re: Clarification of SCHEME_GC_PROTECT/SCHEME_GC_UNPROTECT Michael Sperber (25 Feb 2004 16:13 UTC)