SRFI 181: Custom ports Arthur A. Gleckler (16 Feb 2020 08:03 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Lassi Kortela (16 Feb 2020 14:01 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Lassi Kortela (21 Feb 2020 23:24 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports John Cowan (22 Feb 2020 19:19 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Vincent Manis (17 Feb 2020 23:04 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports John Cowan (18 Feb 2020 17:51 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Arthur A. Gleckler (18 Feb 2020 18:22 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports John Cowan (19 Feb 2020 12:42 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Arthur A. Gleckler (19 Feb 2020 18:11 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Lassi Kortela (19 Feb 2020 18:13 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Arthur A. Gleckler (19 Feb 2020 18:17 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Lassi Kortela (19 Feb 2020 18:30 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Arthur A. Gleckler (19 Feb 2020 18:51 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Vincent Manis (19 Feb 2020 22:57 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Jim Rees (04 Mar 2020 12:36 UTC)
u8-ready? and char-ready? Lassi Kortela (04 Mar 2020 12:46 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Jim Rees (04 Mar 2020 13:09 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Lassi Kortela (04 Mar 2020 13:30 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Jim Rees (04 Mar 2020 14:48 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Marc Feeley (04 Mar 2020 15:07 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Lassi Kortela (04 Mar 2020 15:13 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Marc Feeley (04 Mar 2020 15:31 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Marc Nieper-Wißkirchen (04 Mar 2020 15:39 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Marc Feeley (04 Mar 2020 15:49 UTC)
SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes Lassi Kortela (04 Mar 2020 16:08 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes Lassi Kortela (04 Mar 2020 16:13 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes Marc Feeley (04 Mar 2020 16:18 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes Lassi Kortela (04 Mar 2020 16:26 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes Lassi Kortela (04 Mar 2020 16:28 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes Marc Feeley (04 Mar 2020 16:46 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes Lassi Kortela (04 Mar 2020 17:03 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes John Cowan (04 Mar 2020 23:23 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes Marc Feeley (05 Mar 2020 13:08 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes John Cowan (05 Mar 2020 20:44 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes Göran Weinholt (05 Mar 2020 22:16 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes John Cowan (05 Mar 2020 22:22 UTC)
Re: SRFI 18 implementation status - R5RS/R7RS Schemes Arthur A. Gleckler (04 Mar 2020 19:26 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Lassi Kortela (04 Mar 2020 15:07 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Marc Feeley (04 Mar 2020 15:31 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Jim Rees (04 Mar 2020 15:32 UTC)
Waiting on custom ports / CL Gray Streams Lassi Kortela (04 Mar 2020 15:41 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? John Cowan (04 Mar 2020 17:18 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Lassi Kortela (04 Mar 2020 17:26 UTC)
Re: u8-ready? and char-ready? Marc Feeley (04 Mar 2020 14:55 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Jim Rees (04 Mar 2020 19:31 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports John Cowan (05 Mar 2020 00:36 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports Jim Rees (05 Mar 2020 21:53 UTC)
Re: SRFI 181: Custom ports John Cowan (05 Mar 2020 22:08 UTC)

SRFI 181: Custom ports Arthur A. Gleckler 16 Feb 2020 08:02 UTC